Quản lý các khoản thu khác không do cơ quan thuế quản lý thu

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2566 về quản lý các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan thuế quản lý thu.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 126 (ngày 19.10.2020) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trong đó cần lưu ý khi có phát sinh các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, địa phương thì ban hành văn bản hoặc tham mưu UBND các cấp ban hành văn bản gửi người nộp khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện trích từ tài khoản tạm giữ của đơn vị để nộp ngân sách nhà nước các khoản thu khác theo quy định, thì gửi quyết định trích nộp ngân sách cho cơ quan thuế cùng cấp để theo dõi.

Danh mục các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu, gồm tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất; tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, trừ lĩnh vực thuế và hải quan...

TAGS