Quản lý thuế chuyển nhượng bất động sản: Cần quán triệt nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”

VĂN DŨNG |

Cục Thuế Quảng Nam vừa phát đi Công văn số 5409/CTQN-HKDCN chỉ đạo các các đơn vị về nội dung giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”.

 

Trong văn bản Cục Thuế nhấn mạnh, “tiền phòng” trước hết là các Chi cục Thuế đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến chính sách thuế về chuyển nhượng bất động sản (BĐS) bằng nhiều hình thức, chú ý nhất là tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông để người nộp thuế nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm nhằm thực hiện việc kê khai đúng giá mua, bán thực tế trên hợp đồng chuyển nhượng BĐS. Đồng thời, triển khai các giải pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu kê khai giá chuyển nhượng BĐS không đúng giá thực tế.

Còn “hậu kiểm” là trường hợp phát hiện rủi ro, khi người nộp thuế khai không đúng giá thực tế về chuyển nhượng BĐS để xác định nghĩa vụ tài chính về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; không được gây ách tắc, khó khăn chậm giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế khi thực hiện chuyển nhượng BĐS.

Bên cạnh đó, thực hiện việc phân loại và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xác minh đối với các hồ sơ chuyển nhượng BĐS đã được giải quyết, như: xác minh với văn phòng công chứng về hợp đồng đặt cọc, hợp đồng với giá khác giá khai thuế; phụ lục hợp đồng với giá điều chỉnh; xác minh qua ngân hàng các thông tin liên quan về chuyển nhượng BĐS.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo chỉ đạo của ngành, của UBND tỉnh theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”. Theo đó, nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất và quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế; có cơ chế giám sát, tránh hiện tượng công chức thuế gây khó khăn trong quá trình giải quyết công việc.

Nếu phát hiện rủi ro, phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, xác minh giá thực tế chuyển nhượng BĐS, nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng BĐS để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế lưu ý các Chi cục Thuế bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28.4.2022 về chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS và Công điện số 08/CĐ-TCT ngày 10.6.2022 của Tổng cục Thuế về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Ngoài ra, các Chi cục Thuế cần tham mưa cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, văn phòng công chứng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ việc kê khai đúng giá mua, bán thực tế khi chuyển nhượng BĐS nhằm tránh rủi ro “lợi bất, cập hại” cho bản thân người nộp thuế sau này.