Tổng cục Thuế siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

H.QUANG |

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 3108 /TCT-TCCB gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vẫn còn một số công chức, viên chức, người lao động chưa gương mẫu, còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 gây dự luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành Thuế, ngành Tài chính.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế phối hợp với cấp ủy cùng cấp nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Quán triệt tới toàn bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế thực hiện các nội dung Bộ Tài chính chỉ đạo tại Công văn số 9068/BTC TCCB ngày 12.8.2021 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý đối với việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Cục trưởng các cục thuế, thủ trưởng các vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức, lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính và để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, trụ sở làm việc do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

TAGS