Triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn 1605 về việc triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tổ chức tốt hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hiện đại ngành thuế.

Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược theo đúng yêu cầu, lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách và hiện đại hóa ngành thuế của Cục Thuế và chi cục thuế. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai.

Tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế; thủ tục hành chính về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Cục Thuế tỉnh phối hợp các ngành, các cấp và cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến các tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế.

Tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “một cửa” trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Cơ quan thuế kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp cơ quan thuế triển khai các giải pháp về cải cách chính sách thuế, phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước; phối hợp với ngành thuế nhằm hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu...

TAGS