Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế đối với 22 doanh nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 22 doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước ngày 1.7.2020 với tổng số tiền hơn 11,7 tỷ đồng.

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 22 doanh nghiệp nộp thuế đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế thuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26.11.2019 của Quốc hội.

Một số doanh nghiệp có tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được đề nghị xóa nợ tiền phạt nhiều là Công ty TNHH Đông An (Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, Thăng Bình): hơn 4,5 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng gần 3,6 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng thủy lợi - thủy điện Quảng Nam hơn 1,2 tỷ đồng…

UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm về hồ sơ xét duyệt xử lý xóa nợ đảm bảo chính xác số liệu, thông tin của hồ sơ xóa nợ và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, tại trụ sở các Chi cục Thuế và trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi các doanh nghiệp được xóa nợ có trụ sở tại địa bàn. Đồng thời, thực hiện điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của các doanh nghiệp nộp thuế trong hồ sơ sổ sách theo quy định.

TAGS