Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

A.B |

(QNO) - Ngày 3.12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8702 triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, Quảng Nam phấn đấu đến hết năm 2025 đạt các mục tiêu như: bảo đảm hằng năm ít nhất 10.000 người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 100% khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt hơn 90% vụ việc được tiếp nhận; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững...

Để đạt các mục tiêu trên, Quảng Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách và pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

Đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng; thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ...

TAGS