Tăng cường chống buôn lậu, gian lận trong thương mại điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam) vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Mục đích kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

Các nhiệm vụ cụ thể là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP (ngày 16.5.2013) về thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng; đồng thời nhận diện các hành vi vi phạm, phương thức, thủ đoạn để có các giải pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các đối tượng lợi dụng môi trường thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Rà soát, kịp thời phát hiện, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thương mại điện tử; các hành vi, thủ đoạn lợi dụng thương mại điện tử để buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại.

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

TAGS