Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 16.6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1626/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Quảng Nam.

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến việc khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, lắp đặt, sử dụng dịch vụ giám sát tàu cá.

Sở NN&PTNT (Chi cục Thủy sản) là cơ quan đầu mối quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh; thực hiện phân quyền truy cập, chia sẻ thông tin dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý cảng cá Quảng Nam và các đơn vị có liên quan.

Dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá thuộc phạm vi bí mật nhà nước, các tổ chức cá nhân được phân quyền truy cập hệ thống giám sát tàu cá không được chia sẻ thông tin cho bên thứ 3 và thực hiện chế độ bí mật theo khoản 4, điều 3, Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên: Chi cục Thủy sản và các cơ quan, tổ chức có liên quan được Tổng cục Thủy sản phân quyền khai thác, sử dụng và xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét: Sở NN&PTNT giao Chi cục Thủy sản quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét, cụ thể: Quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý dữ liệu giám sát tàu cá theo quy định đối với tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Không cung cấp, chia sẻ thông tin cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý của Tổng cục Thủy sản. Phân quyền cho tổ chức quản lý tại các cảng cá thuộc tỉnh (do Bộ NN&PTNT chỉ định, công bố) được phép khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan được trang bị các thiết bị cần thiết để tiếp nhận thông tin dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh và phối hợp xử lý thông tin giám sát tàu cá.