Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả chống khai thác IUU

T.S |

Hôm qua 20.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4818 /UBND-KTN đề nghị các sở, ngành liên quan, địa phương ven biển (Núi Thành,Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An) tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định - khai thác IUU.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các địa phương ven biển tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, để mỗi tập thể, cá nhân liên quan nắm chắc, hiểu rõ, tuân thủ quy định và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác IUU. Người đứng đầu ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương ven biển nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong chỉ đạo triển khai công tác chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra của Bộ NN&PTNT chỉ ra để góp phần cùng với cả nước gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Người đứng đầu địa phương ven biển, ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1063/TTg-NN, ngày 12.8.2020, triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện; trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác chống khai thác IUU...

TAGS