Phát triển nuôi biển thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô công nghiệp

M.L |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3948 triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1664 (ngày 4.10.2021) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, Quảng Nam tập trung phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô công nghiệp, hiện đại, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập của cộng đồng cư dân ven biển, góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển đảo.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 diện tích nuôi biển đạt 520ha, thể tích lồng nuôi 300 nghìn mét khối, sản lượng nuôi biển 5.400 tấn. Trong đó, diện tích nuôi trong ao (nuôi chuyên cá biển, nuôi cua xanh kết hợp với tôm sú, cá) đạt 500ha, sản lượng 800 tấn.

Diện tích nuôi ngao 20ha, sản lượng 100 tấn. Diện tích nuôi lồng, giàn (cá song, cá giò, cá chẽm, chim vây vàng, hồng mỹ, rong biển, nhuyễn thể...), sản lượng 4.500 tấn (cá biển 4.000 tấn, rong 200 tấn, nhuyễn thể 300 tấn). Tổng giá trị sản xuất đạt 887 tỷ đồng.

Đến năm 2030, phấn đấu diện tích nuôi biển đạt 540ha, sản lượng nuôi biển đạt 7.050 tấn. Trong đó nuôi trong ao 520ha, sản lượng 950 tấn; diện tích nuôi ngao bãi triều 20ha, sản lượng 100 tấn. Nuôi lồng, giàn với sản lượng 6.000 tấn (cá biển 5.000 tấn, rong 400 tấn, nhuyễn thể 600 tấn). Tổng giá trị sản xuất đạt 1.100 tỷ đồng.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2045, phát triển nuôi biển ổn định, trở thành bộ phận quan trọng trong ngành thủy sản và có đóng góp lớn về giá trị kinh tế biển, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

TAGS