Phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

CHÂU NỮ |

Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339 ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành với mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

UBND tỉnh đặt chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 125.000 - 130.000 tấn (khai thác thủy sản chiếm 70%, nuôi trồng thủy sản chiếm 30%); toàn tỉnh có hơn 2.750 tàu cá; diện tích nuôi trồng thủy sản là 6.996ha.

Quảng Nam phấn đấu giá trị sản xuất ngành thủy sản 5.700 tỷ đồng, chiếm 32 - 33% cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó khai thác thủy sản đạt 3.500 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản đạt 2.200 tỷ đồng.

Đến năm 2045, thủy sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến; giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Định hướng phát triển của tỉnh là bảo vệ và phát triển nguồn lợi, khai thác, nuôi trồng thủy sản, chế biến và thương mại thủy sản và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

Cùng với đó các giải pháp về quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng ngành thủy sản đồng bộ; phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách; về thị trường và xúc tiến thương mại; nâng cao năng lực chế biến thủy sản; năng lực phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; tổ chức sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước…

TAGS