Quy định các mức thu tiền sử dụng khu vực biển

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định quy định cụ thể mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh khi tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền giao để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo Nghị định số 11 (ngày 10.2.2021) của Chính phủ.

Cụ thể, mức thu 15.000 đồng/m3 đối với mục đích sử dụng khu vực biển để nhận chìm.

Mức thu 6,5 triệu đồng/ha/năm khi sử dụng khu vực biển để làm cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng...

Mức thu 6 triệu đồng/ha/năm khi sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và công trình khác trên biển.

Mức thu 5 triệu đồng/ha/năm khi sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện.

Mức thu 4 triệu đồng/ha/năm khi sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá.

Mức thu 3 triệu đồng/ha/năm khi sử dụng khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác.

Quyết định nêu rõ, trường hợp trong cùng một khu vực biển có nhiều hoạt động sử dụng theo các mục đích khác nhau nhưng không xác định được diện tích riêng cho mỗi mục đích sử dụng thì áp dụng mức thu cao nhất để tính tiền sử dụng khu vực biển trong khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân.

Đối với hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền cụ thể, UBND tỉnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng/ha/năm và không cao hơn 7,5 triệu đồng/ha/năm.