Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

TÙNG CHI |

(QNO) – UBND tỉnh vừa quyết định phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đối với 18 huyện, thị xã, thành phố và 72 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý.

Nhóm cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có 71 đơn vị được xếp loại khá, 1 đơn vị xếp loại trung bình là Sở Công Thương.

Nhóm huyện, thị xã, thành phố có 8 địa phương được xếp loại xuất sắc, gồm Quế Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Phước Sơn, Duy Xuyên, Nam Trà My, Tam Kỳ; 7 địa phương xếp loại khá là Đông Giang, Tây Giang, Núi Thành, Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My; các địa phương còn lại xếp loại trung bình.

Kết quả phân loại nêu trên căn cứ Quyết định số 510 ngày 20/1/2022 của Bộ Công an về ban hành quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc đánh giá, phân loại phong trào được thực hiện định kỳ hằng năm, căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch của chủ thể lãnh đạo, quản lý phong trào; mức độ tích cực, tự giác, số lượng đối tượng tham gia thực hiện phong trào khi được phát động; mức độ hoàn thành tiêu chí đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

TAGS