[VIDEO] - Ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong việc triển khai quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn Quảng Nam

HỒ QUÂN - NGUYỄN ĐOAN |

(QNO) - Ba nhiệm vụ đột phá chiến lược để phát triển toàn diện gồm đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngành kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đây chính là 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong việc triển khai quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn Quảng Nam trong giai đoạn mới.

TAGS

[VIDEO] - Hội thảo khoa học về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

H.QUÂN -.N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Nghiên cứu, vận dụng cuốn sách của Tổng Bí thư vào thực tiễn xây dựng, phát triển Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN - HỒ QUÂN |

(QNO) - Tại hội thảo khoa học về nghiên cứu, vận dụng những nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra sáng nay 12/4, nhiều tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự sâu sắc của cuốn sách, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm phát triển toàn diện tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Hội thảo khoa học về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

NGUYÊN ĐOAN - HỒ QUÂN |

(QNO) - Sáng nay 12/4, tại TP.Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.