Tháng 9/2023 diễn ra Liên hoan Nghệ thuật quần chúng thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ II - năm 2023.

Liên hoan là dịp để các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; giới thiệu cách làm hay, biện pháp, giải pháp hữu hiệu trong xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thông qua liên hoan khuyến khích phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng ở cơ sở; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp thôn bản, làng quê, tuyến phố, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Nội dung tham dự liên hoan tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, công cuộc đổi mới của đất nước; truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả, điển hình trong phong trào xây dựng thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa ở địa phương; tinh thần cố kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Biểu dương gương người tốt - việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, bạo lực gia đình; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chuyển biến tích cực đời sống văn hóa cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Chương trình liên hoan gồm 2 phần thi: văn nghệ và tiểu phẩm. Thời gian tổ chức dự kiến 2 ngày trong tháng 9/2023 tại Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Duy Xuyên.

TAGS