Tin vắn

VĂN THỦY |

(QNO) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, tổng nguồn vốn đến ngày 31.3.2022 đạt hơn 222 tỷ đồng, tăng gần 14 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ các nguồn vốn vay hơn 185 tỷ đồng với 4.742 hộ dư nợ. Trong quý 1.2022 đã giải quyết cho 397 lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

(QNO) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang, tổng nguồn vốn đến ngày 31.3.2022 đạt hơn 222 tỷ đồng, tăng gần 14 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ các nguồn vốn vay hơn 185 tỷ đồng với 4.742 hộ dư nợ. Trong quý 1.2022 đã giải quyết cho 397 lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.