Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Tổng nguồn vốn đến 31.3.2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn đạt 206 tỷ đồng, tăng 14,9 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ đạt 194,5 tỷ đồng với 3.948 hộ vay, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2021. Trong quý 1.2022 đã giải quyết cho hơn 280 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

(QNO) - Tổng nguồn vốn đến 31.3.2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn đạt 206 tỷ đồng, tăng 14,9 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ đạt 194,5 tỷ đồng với 3.948 hộ vay, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2021. Trong quý 1.2022 đã giải quyết cho hơn 280 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.