Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ đông xuân 2022 - 2023 tại huyện Núi Thành đạt 5.590,4ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.380 tấn, vượt 12,9% kế hoạch vụ. Tổng sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 32.535 tấn, đạt 70,72% so với kế hoạch năm.

(QNO) - Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ đông xuân 2022 - 2023 tại huyện Núi Thành đạt 5.590,4ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.380 tấn, vượt 12,9% kế hoạch vụ. Tổng sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 32.535 tấn, đạt 70,72% so với kế hoạch năm.