Tin vắn

VĂN THỦY |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang đạt hơn 35,4 tỷ đồng, đến nay có tổng dư nợ 223,3 tỷ đồng với 5.059 lượt hộ vay. Trong 6 tháng qua có 629 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang đạt hơn 35,4 tỷ đồng, đến nay có tổng dư nợ 223,3 tỷ đồng với 5.059 lượt hộ vay. Trong 6 tháng qua có 629 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.