Những điểm mới thông tư 78 hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ Văn Dũng (tổng hợp) |

Ngày 18.6.2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2.8.2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Thông tư có những điểm mới mà các doanh nghiệp (DN) cần lưu ý:

Tại Khoản 5 Điều 3: DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có họat động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như sau: dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay) là 5%, riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%; kinh doanh hàng hóa là 1%; hoạt động khác 2%.
Tại đoạn 4 Khoản 2 Điều 4: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS), chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật, phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ ngày 1.1.2016 thuế suất 20%).

Tại đoạn 5 Khoản 2 Điều 4  (bù trừ lỗ BĐS - với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh): DN trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của các hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 thông tư này).

Tại đoạn 6 Khoản 2 Điều 4 (chuyển lỗ BĐS vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh): Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì DN phải chuyển lỗ vào thu nhập của chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Tại đoạn 7 Khoản 2 Điều 4 (bù trừ lỗ - lãi khi giải thể DN): Trường hợp DN làm thủ tục giải thể DN, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng BĐS là tài sản cố định của DN thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng BĐS (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS.

(còn nữa)
Hồ Văn Dũng (tổng hợp)