Những tuyến đường làm từ sức dân

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công có một phần đóng góp quý báu của nhân dân. Tại huyện Duy Xuyên, nhiều hội viên Hội Nông dân đang lan tỏa phong trào tự nguyện hiến đất đai, vật kiến trúc để xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông thêm khang trang, an toàn.


TAGS