[VIDEO] - Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp

TẤN CHÂU |

(QNO) - Những năm qua, Quảng Nam đã nỗ lực hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hộ dân chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế nông nghiệp. Đây là nền tảng để chuyển sang phương thức phát triển kinh tế số trong sản xuất nông nghiệp trong những năm đến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

TAGS