Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng trên hệ thống IOC

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5234 yêu cầu các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh và Viễn thông Quảng Nam triển khai báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng trên hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC).

Các sở, ban ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Quảng Nam và Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đề xuất các biểu mẫu báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng theo đúng nội dung phụ trách. Đồng thời cập nhập thông tin và báo cáo số liệu về kinh tế - xã hội lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và IOC tỉnh để phục vụ các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.

Đối với các biểu mẫu báo cáo về kinh tế - xã hội đã được theo dõi, cập nhật theo ngày, tuần, tháng trên phần mềm chuyên ngành của đơn vị, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị có văn bản trao đổi, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Nam để tham mưu UBND tỉnh tích hợp trực tiếp lên hệ thống IOC tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành gửi báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo (trừ trường hợp có quy định khác quy định), cập nhật số liệu chuẩn xác, đầy đủ, kịp thời lên hệ thống LRIS, IOC tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các số liệu báo cáo.

Trên cơ sở số liệu do các đơn vị cung cấp, Viễn thông Quảng Nam khẩn trương xử lý, phân tích, đánh giá số liệu về kinh tế - xã hội bằng hình ảnh, biểu đồ trực quan, sinh động. Phối hợp với sở, ban ngành liên quan đề xuất biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp với thực tế; đồng thời tích hợp lên hệ thống IOC tỉnh trước ngày 30 hằng tháng để phục vụ các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

TAGS