Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quản lý nhà nước về công chứng

TÙNG CHI |

(QNO) - Hôm nay 19.9, UBND tỉnh có quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, công tác phối hợp quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn Quảng Nam thực hiện theo 3 phương thức: trao đổi, cung cấp thông tin trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức các cuộc họp bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; thông qua công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng.

UBND tỉnh quy định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về công chứng; phát huy tính chủ động, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công chứng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh quy định cụ thể nhiều nội dung phối hợp, trong đó có tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng và chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật về công chứng, nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng và tình hình thực tiễn của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Hội Công chứng viên tỉnh và UBND cấp huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng và chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam (tại địa chỉ pbgdpl.quangnam.gov.vn) để tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện.

TAGS

Ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam

QUỐC TUẤN |

Ngày 24.8, UBND tỉnh có quyết định ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam. Trong đó, hội đồng đánh giá du lịch xanh gồm 7 thành viên, do Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam làm chủ tịch hội đồng.