Cần có phương án xử lý tình trạng giải ngân chậm nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

T.ĐAN - M.NHI |

(QNO) - Ngày 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nge báo cáo tiến độ kết quả thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đến tháng 8/2023 của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc khối tỉnh. 

 
Quang cảnh buổi cuộc họp. Ảnh: PV 

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng vốn sự nghiệp UBND tỉnh giao năm 2022 cho các sở, ban, ngành hội đoàn thể cấp tỉnh hơn 12,8 tỷ đồng; năm 2023 hơn 16,8 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn năm 2022 còn lại chuyển sang năm 2023 là 5,5 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 39%. Đối với vốn 2023, thời điểm này giải ngân đạt 22%.

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể cam kết đến 31/12/2023 sẽ giải ngân 100% vốn 2022 chuyển sang, đến 31/1/2024 giải ngân 100% nguồn vốn 2023 được Sở Tài chính nhập Tabmit.

Một số đơn vị đã thực hiện phân bổ ngân sách trung ương đạt 100%; tuy nhiên đối với ngân sách tỉnh, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn giao cho Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và các sở chủ trì phối hợp xây dựng phương án xử lý chậm trễ trong công tác giải ngân; xác định danh mục vốn còn lại điều chuyển cho đơn vị khác để sử dụng cho hiệu quả.

Cơ quan phụ trách chịu trách nhiệm trong việc quản lý, đôn đốc phân bổ, giải ngân các nguồn vốn và đảm bảo sử dụng đúng, kịp thời nguồn vốn phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia. 

TAGS