Chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 19.1, UBND tỉnh ban hành Công văn 332/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có kế hoạch và triển khai thực hiện nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan để đảm bảo sẵn sàng kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc triển khai nâng cấp hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT (ngày 23.6.2017) của Bộ Thông tin và truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và Quy chuẩn quốc gia số QCV- 109:2017/BTTTT về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc thực hiện kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuân thủ theo quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP (ngày 9.4.2020) của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông theo dõi, hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương thực hiện nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan để đảm bảo sẵn sàng kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TAGS