Đồng ý tiếp nhận hơn 804 nghìn USD viện trợ khắc phục hậu quả bão lũ

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt tiếp nhận viện trợ khắc phục hậu quả cho cộng đồng chịu tác động bởi bão lũ tại Quảng Nam do Liên minh cứu trợ Hà Lan (DRA) và Nhóm quan hệ đối tác viện trợ nhân đạo của Úc (AHP) tài trợ thông qua Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVI-V).

Tổng giá trị viện trợ 438.590EUR và 395.000AUD, tổng cộng tương đương 804.374USD (hơn 18,6 tỷ đồng); trong đó viện trợ cho các huyện Phước Sơn 101.683EUR; Nông Sơn 98.482EUR; Nam Giang 101.429EUR và 163.760 AUD;  Nam Trà My 136.996EUR và 231.240AUD. Dự án thực hiện từ tháng 11.2020 đến tháng 5.2021 nhằm hỗ trợ các địa phương tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

TAGS