Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 17/2, UBND tỉnh có Quyết định 298 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2023.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

TAGS