Hỗ trợ cải thiện mức sống cho người có công và bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp hơn 19 tỷ đồng cho UBND 18 huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội.

Các địa phương được phân bổ cụ thể như sau: Tam Kỳ 612 triệu đồng, Hội An 136  triệu đồng, Tây Giang 242 triệu đồng, Đông Giang 411 triệu đồng, Đại Lộc 1,459 tỷ đồng, Điện Bàn 1,627 tỷ đồng, Duy Xuyên 1,973 tỷ đồng, Quế Sơn 1,932 tỷ đồng, Nam Giang 436 triệu đồng, Phước Sơn 148 triệu đồng, Hiệp Đức 938 triệu đồng, Thăng Bình 4,059 tỷ đồng, Tiên Phước 897 triệu đồng, Bắc Trà My 293 triệu đồng, Nam Trà My 98 triệu đồng, Núi Thành 1,702 tỷ đồng, Phú Ninh 1,085 tỷ đồng, Nông Sơn 1,057 tỷ đồng.

Việc thực hiện chính sách nêu trên thực hiện theo Nghị quyết số 49 ngày 6.12.2018 và Nghị quyết số 02 ngày 13.1.2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ số tiền chênh lệch giữa mức trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng hằng tháng so với mức sống trung bình của từng khu vực. Người cao tuổi và người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng trong một số trường hợp được hỗ trợ nâng mức trợ cấp lên 1,5 lần so với mức chuẩn trợ cấp quy định tại Nghị định số 136 ngày 21.10.2013 của Chính phủ.

TAGS