Hỗ trợ xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

MỸ LINH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 28 về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2023.

Mục tiêu đến năm 2023 đầu tư mới hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 76 xã. Trong đó gồm 52 xã có đài truyền thanh không dây băng tần 87 - ­108Mhz hết hạn giấy phép sử dụng tần số giai đoạn 2020 - 2023 và không được cấp lại giấy phép; 7 xã chưa có đài truyền thanh; 17 xã có đài truyền thanh hư hỏng, xuống cấp.

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nguồn của tỉnh, kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn Trung ương, các hệ thống thông tin khác của tỉnh và đồng bộ trên hệ thống đài truyền thanh của tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tất cả cán bộ truyền thanh cơ sở được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý vận hành và biên tập tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện 34,275 tỷ đồng.

TAGS