Khôi phục quyền lợi cho 17 cá nhân qua giải quyết khiếu nại

TÙNG CHI |

(QNO) - Năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận 254 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, giảm 29 đơn so với năm 2021; đã giải quyết xong 231 vụ, đang xác minh và tham mưu báo cáo kết quả 23 vụ. Qua giải quyết khiếu nại, đã khôi phục quyền lợi cho 17 cá nhân với hơn 1,55 tỷ đồng và 591m2 đất ở.

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022 cho biết, trong năm, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức 92 lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với 7.173 lượt người tham gia.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở đối với 1.500 lượt cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, rà soát, trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh theo các tiêu chí Kế hoạch số 363 (ngày 20/3/2019) của Thanh tra Chính phủ.

Phần lớn số lượng đơn và nội dung khiếu nại phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện chế độ chính sách khác…

TAGS