Linh hoạt chi trả lương hưu và trợ cấp

CHÂU NỮ |

Ngày 3.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 4406/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cả 2 tháng (tháng 8 và tháng 9.2020), bắt đầu từ ngày 10.8 đến ngày 25.9.

Cụ thể, đối với các huyện, thị xã, thành phố gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An: tất cả trường hợp được tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà. Đối với các huyện, thành phố còn lại, có 2 hình thức: chi trả tập trung theo đơn vị quản lý hành chính của từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; chi trả tại nhà trong trường hợp Chính phủ và UBND tỉnh công bố cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

TAGS