Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025 xây dựng, thành lập được hơn 100 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó khu vực đồng bằng thành lập hơn 70 câu lạc bộ, khu vực miền núi hơn 30 CLB.

CLB liên hệ thế tự giúp nhau sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi. Ảnh: C.N
CLB liên hệ thế tự giúp nhau sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi. Ảnh: C.N

Ngày 18.3, UBND tỉnh phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (gọi tắt là CLB) giai đoạn 2021-2025, triển khai trên phạm vi 18/18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi người cao tuổi; góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mỗi CLB có từ 50 - 70 thành viên; có ít nhất 70% thành viên là người cao tuổi, 70% thành viên là phụ nữ, 70% thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

CLB là mô hình tổ chức tự nguyện, tự giác, tự quản; tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi trong cộng đồng dân cư, trong đó, phần lớn là người cao tuổi, phụ nữ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau cải thiện cuộc sống.

Nội dung hoạt động của CLB gồm: chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là thành viên của CLB, tăng thu nhập cho các thành viên, tự giúp nhau/hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức/kiến thức chung về quyền và lợi ích người cao tuổi, xây dựng nguồn lực tài chính cho CLB.

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự giác tự nguyện; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế hoạt động; đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau; dân chủ, bình đẳng, quyết định theo đa số; công khai, minh bạch về tài chính.

Kinh phí hoạt động của các CLB trích từ ngân sách nhà nước; huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; huy động đóng góp từ các nguồn quỹ tại địa phương.

UBND tỉnh giao Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với sở ban ngành, hội, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện đề án hằng năm.

TAGS