Nhiều trường hợp ưu tiên khi xét công nhận sáng kiến

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 325 về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều trường hợp ưu tiên khi xét công nhận sáng kiến.

Theo quyết định của UBND tỉnh, sáng kiến được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới trong phạm vi một cơ sở theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 2.3.2012 của Chính phủ về ban hành Điều lệ sáng kiến; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 1 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu. Mỗi sáng kiến được công nhận tối đa cho 2 đồng tác giả.

Các trường hợp ưu tiên khi xét công nhận sáng kiến bao gồm: giải pháp là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tương đương với cấp xét công nhận sáng kiến trở lên có phạm vi, nội dung thực hiện chính trên địa bàn Quảng Nam và đã thực hiện đăng ký lưu giữ theo quy định; giải pháp đoạt từ giải ba trở lên trong các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh trở lên; giải pháp là luận án tiến sĩ nghiên cứu về các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa Quảng Nam mà tác giả sáng kiến đã được cấp văn bằng tiến sĩ; bằng lao động sáng tạo phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa trên địa bàn tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp.

TAGS