Rà soát, lập danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình

VĂN PHIN |

Sở Tư pháp vừa có văn bản đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, lập danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình đang thực hiện về sở (qua Phòng Hành chính tư pháp) trước ngày 23.11.2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt trong năm 2019.

Trước đó (tháng 10.2018), Sở Tư pháp nhận được Công văn số 5980 của UBND tỉnh giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng nội dung “Danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương theo Điều 6, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình” trình HĐND tỉnh trong năm 2019.

VĂN PHIN