Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 10/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị 04 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công. Các tổ chức đấu giá tài sản ngày càng thu hút được nhiều khách hàng, số cuộc đấu giá tài sản ngày càng tăng, giá trị tài sản bán được cao hơn nhiều so với giá khởi điểm; qua đó, đóng góp tích cực vào việc thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc định giá, xác định giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá chưa sát với giá thị trường, nhất là giá đất; việc đánh giá, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong một số trường hợp còn chưa khách quan, công khai, minh bạch; một số cơ quan, người có tài sản đấu giá còn thiếu trách nhiệm trong việc giám sát xử lý tài sản, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; vẫn còn tình trạng bao che, thông đồng, dìm giá, sân sau, dàn xếp kết quả đấu giá...

Để khắc phục hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai hiệu quả Luật Đấu giá tài sản; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Công văn 1371 ngày 29/6/2022 của Sở Tư pháp; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ quy định không còn phù hợp.

Xác định rõ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá trong việc đưa tài sản ra đấu giá; xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá; thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; đánh giá, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định; giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Quán triệt, chỉ đạo người có tài sản lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất...

Đối với các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục; không đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật, gây khó khăn, cản trở trong quá trình mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá để dìm giá, thổi giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản nhằm trục lợi.

TAGS