Tập trung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất

AN BÌNH |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản về tập trung lãnh đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515, Tỉnh ủy... về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống các đơn vị, cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động; tích cực phối hợp tham gia công tác lập bản đồ, phát hiện, cung cấp thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát động rộng rãi phong trào toàn dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, nơi chôn cất liệt sĩ; động viên, khuyến khích việc cung cấp thông tin từ những người trước đây từng tham gia chế độ cũ, biết rõ thông tin các trận đánh, nơi chôn cất liệt sĩ, người tham gia kháng chiến bị địch thủ tiêu, chôn cất... Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong cung cấp thông tin, tham gia hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 515 cấp tỉnh, Ban chỉ đạo 24 cấp huyện, Hội đồng chính sách cấp xã; đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ tại các địa phương kết luận địa bàn theo phân cấp.

Tập trung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao nhất theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đóng quân, các trạm phẩu, bệnh xá... Thực hiện đúng quy trình, quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đảm bảo cụ thể, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó. Tổ chức lấy, bảo quản mẫu sinh phẩm; di chuyển, tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm, đúng thủ tục. Không để các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trái quy định.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng quy định.

TAGS