Thành lập Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

M.L |

(QNO) - Ngày 5.4, UBND tỉnh có quyết định thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam, tên giao dịch quốc tế là Quang Nam Disaster Prevention Fund (viết tắt Quang Nam DPF).

Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, do UBND tỉnh quản lý và hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công bố công khai quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của quỹ, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định của pháp luật.

Bộ máy quản lý và điều hành quỹ gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Cơ quan quản lý quỹ. Trong đó, Hội đồng quản lý quỹ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch, Giám đốc Sở NN&PTNT làm phó chủ tịch và 5 thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Cơ quan quản lý quỹ đặt tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

TAGS