Thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 758 quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý, cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP); quản lý cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trên địa bàn Quảng Nam.

Về công tác phối hợp trong hoạt động bảo đảm ATTP, UBND tỉnh yêu cầu các sở quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về ATTP có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. Các Sở Y tế, Công Thương, NN&PTNT thực hiện các quy định về trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về ATTP theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm xử lý sự cố về ATTP liên quan đến sản phẩm thực phẩm do ngành mình quản lý gây ra.  UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước UBND cấp cao hơn về ATTP tại địa phương.

TAGS