Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 8.2, UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Mục tiêu năm 2021 là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Chương trình đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm gồm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế.

Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lắp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm 2021. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt.

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

TAGS