Thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

ANH ĐÔNG |

Năm 2023, Mặt trận tỉnh sẽ tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 2107 ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ban thường vụ cấp ủy và UBND huyện, thị xã, thành phố; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Mặt trận Quảng Nam giám sát thực hiện Quyết định số 2107 ngày 30.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Ảnh: V.A
Mặt trận Quảng Nam giám sát thực hiện Quyết định số 2107 ngày 30.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp thu góp ý của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Ảnh: V.A

 Bên cạnh đó, tổ chức ít nhất 3 hội nghị phản biện đối với các dự thảo nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2023 liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

TAGS