Tiếp nhận 49 chương trình, dự án từ các tổ chức phi chính phủ

CHÂU NỮ |

Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam tiếp nhận 49 chương trình, dự án từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) với tổng giá trị viện trợ hơn 61 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh tiếp nhận 280 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt gần 466 tỷ đồng. Trong khi giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh tiếp nhận 352 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị viện trợ đạt gần 593,5 tỷ đồng, tăng hơn 23,2% so với giai đoạn 2019 - 2021.

Nguồn viện trợ PCPNN những năm gần đây giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các hoạt động triển khai chương trình, dự án và phi dự án của các tổ chức PCPNN, cá nhân bị gián đoạn. Năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát, các tổ chức PCPNN tại Quảng Nam hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài nên ảnh hưởng tình hình tài chính của một số tổ chức PCPNN. Do đó số lượng chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ tại Quảng Nam tăng nhưng tổng vốn viện trợ còn thấp.

TAGS