Tiếp tục vận động đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm tiếp tục hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em.

Việc đóng góp thực hiện với tinh thần tự nguyện, tùy lòng hảo tâm và với trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, trẻ em bệnh tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật…

Ở cấp tỉnh, số tiền vận động cho hoạt động bảo trợ trẻ em được nộp vào tài khoản số 3761.0.1092379.91012, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh, tại Kho bạc Nhà nước Quảng Nam.

UBND cấp huyện, cấp xã chủ động thực hiện công tác vận động xây dựng nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ m” trên địa bàn quản lý. Số tiền vận động nguồn lực cho hoạt động này được nộp vào tài khoản của quỹ đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em cấp huyện, cấp xã được mở tại kho bạc nhà nước cấp huyện để quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Những năm qua, được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành, hội, đoàn thể; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ.

Hoạt động bảo trợ trẻ em cũng được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ như: Hội Cứu tế thế giới Úc (AOGWR), Tổ chức Thắp sáng hy vọng trẻ thơ (CHIA), Trả lại Tuổi thơ (TLTT), Chương trình Nhịp tim Việt Nam (VCF).

Từ đó đã tạo nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, trẻ em bệnh tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật… trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch vận động nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em giai đoạn 2022 - 2025, Quảng Nam phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 5 tỷ đồng) để hỗ trợ trực tiếp 50 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong cả giai đoạn, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, tranh thủ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 3 tỷ đồng, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện, xã hội, các tổ chức phi chính phủ 13 tỷ đồng; vận động đóng góp trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 2 tỷ đồng; vận động 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em tỉnh.

TAGS