Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 8.6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3408 triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát nội dung trong Quyết định số 01 ngày 8.2.2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực giữa các sở ngành, địa phương; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, chất lượng, hiệu quả.

TAGS