Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng chống thiên tai

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 1962 về ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật; nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả; quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng chống thiên tai và tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bên cạnh đó, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0 phù hợp với công tác phòng chống thiên tai trong tình hình mới; sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai; ưu tiên các giải pháp phi công trình, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng chủ động phòng chống thiên tai.

TAGS