Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

DIỄM LỆ |

(QNO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2023.

Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Ảnh: D.L
Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Trong ảnh: Lao động sản xuất tại Công ty Giày Rieker Việt Nam (Điện Bàn). Ảnh: D.L

Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do công đoàn phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm giáo dục cán bộ, viên chức, người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xây dựng doanh nghiệp văn hóa cũng là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ người lao động có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nội dung thực hiện gồm xây dựng môi trường văn hóa làm việc lành mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và các cấp, các ngành phát động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn, triển khai cụ thể trình tự, thủ tục xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các tiêu chuẩn, chuẩn mực xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; trình tự đăng ký, xét và công nhận đạt chuẩn văn hóa...

TAGS