Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị toàn Đảng bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Tại hội nghị về công tác cán bộ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng quý 1 - 2022 diễn ra ngày 13.4, ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong tháng 4 này phải hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối về thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Thái Bình cũng lưu lý, các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt theo quy định.

Đồng thời hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị các chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

TAGS