Hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Nam

TRẦN NGỌC NHIỀU |

Hiện thực hóa khát vọng “đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” (theo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII) sẽ là một trong những minh chứng rõ nhất khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, và những kết quả từng bước đạt được trên hành trình này sẽ là cách thức tích cực tác động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hạ tầng giao thông miền núi được đầu tư mạnh, góp phần đổi thay diện mạo vùng tây Quảng Nam. Ảnh: L.T.K
Hạ tầng giao thông miền núi được đầu tư mạnh, góp phần đổi thay diện mạo vùng tây Quảng Nam. Ảnh: L.T.K

Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, trải qua 93 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2023), 37 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2023), 26 năm tái lập tỉnh (1997 - 2023), tư duy năng động, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Quảng Nam đã từng bước đạt được những thành tựu to lớn, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, “các thế lực thù địch chống phá quyết liệt dựa vào sự phát triển nhanh của không gian mạng”, “đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá…”.

Bối cảnh, tình hình trên đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, cán bộ, đảng viên Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Do đó, việc nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam là yêu cầu cấp thiết, quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Những chiến sĩ tiên phong

Qua 26 năm tái lập tỉnh (1997 - 2023), Quảng Nam từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp thuần túy, nằm trong nhóm các tỉnh nghèo nhất nước, nhưng với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên đã đạt được những sự bứt phá, dấu ấn nổi bật trong phát triển.

Từ một địa phương phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách của Trung ương, năm 2017 Quảng Nam đã tự cân đối ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 25 năm đạt hơn 9,2%/năm; quy mô nền kinh tế đạt 116 nghìn tỷ đồng, gấp 45 lần so với năm 1997. Đến cuối năm 2022 toàn Đảng bộ tỉnh có 1.157 tổ chức cơ sở đảng, với 71.319 đảng viên.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo, cũng chính là từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau khi Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Công văn số 426, ngày 26/7/2021 chỉ đạo triển khai thực hiện.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, có tính chất xuyên suốt, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên; vì vậy, các tổ chức đảng đã đưa nội dung Kết luận số 01 vào triển khai thực hiện gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng thời thường xuyên đánh giá kết quả chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01 vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy hằng năm; chủ động, linh hoạt, vận dụng sáng tạo gắn các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo lộ trình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đề cao vai trò của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ; cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh Quảng Nam gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, vị trí, vai trò của từng cán bộ, đảng viên, từ đó tạo nên sức lan tỏa, tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam trong toàn Đảng bộ.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, bằng những luận cứ khoa học, sắc bén nhằm bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải thực sự là những chiến sĩ tiên phong, xung kích, đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vì vậy, cần thường xuyên trau dồi, học tập, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), Kết luận số 21, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, những điều đảng viên không được làm; tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị.

Tạo sức mạnh tổng hợp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới, đa dạng, sáng tạo phương pháp tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai kết hợp chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả 4 đợt sinh hoạt chính trị đảm bảo tính sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên...

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc chia sẻ, đăng tải thông tin tích cực, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Định hướng dư luận theo hướng tăng cường chia sẻ nhằm lan tỏa những thông tin tích cực, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần xác định là cuộc đấu tranh lâu dài. Để có được kết quả, đòi hỏi trước tiên là phải có nhận thức đúng mục tiêu, đối tượng, từ đó xác định đúng nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp.

Ngày 22/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 256 “Thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngày 12/9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1393 “Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã đề ra, trên địa bàn tỉnh.

Hiện thực hóa khát vọng đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 là nhiệm vụ xuyên suốt của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, tự hào. Vì vậy, thực hiện đầy đủ, hiệu quả tổng hòa nhiều giải pháp sẽ góp phần quan trọng để “khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam trong mỗi người dân”.

Đồng thời là cơ sở vững chắc để đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi quan điểm, mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

---------------------------

(Tác phẩm hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023)