Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ngày 3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 741 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Thông báo Kết luận số 477 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. N.Đ
Xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu

Quy định 741 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm. Theo đó, việc xem xét miễn nhiệm cán bộ được căn cứ vào một trong 6 trường hợp sau:

(1) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.

(2) Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

(3) Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

(4) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

(5) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

(6) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm lãnh đạo, quản lý và việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm. 

Đối tượng áp dụng là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (gọi chung là cán bộ).

Đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong 4 trường hợp sau: (1) Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. (2) Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng. (3) Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. (4) Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Quy định 741 cũng nêu rõ: Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

Kịp thời thay thế cán bộ

Căn cứ Thông báo kết luận số 20, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21, ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương và Tờ trình số 406 ngày 24/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại phiên họp ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận:

Việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ.

Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng tại Thông báo Kết luận số 477 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, đối với trường hợp còn 5 năm công tác trở lên, sau khi cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm, cho từ chức, tùy từng trường hợp cụ thể và căn cứ yêu cầu công tác cán bộ, tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét để bố trí công tác khác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau 24 tháng ở vị trí công tác mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

TAGS