Kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 247 tổ chức đảng, 718 đảng viên; giám sát chuyên đề 181 tổ chức đảng, 509 đảng viên.

Trong khi đó, UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra 25 tổ chức đảng và 74 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 227 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 54 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 36 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 221 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT cấp ủy cấp huyện đã thi hành kỷ luật 42 đảng viên, với các hình thức khiển trách 20, cảnh cáo 8, cách chức 1 và khai trừ 13 trường hợp.

Nội dung vi phạm quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; về những điều đảng viên không được làm (tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và xây dựng công trình trái phép; hành nghề thầy cúng có thu tiền; tuyên truyền pháp luân công).

Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 94 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 94 đảng viên vi phạm (có 7 cấp ủy viên) với các hình thức: 79 khiển trách, 8 cảnh cáo, 2 cách chức, 5 khai trừ. Nội dung vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, cố ý làm trái; đánh bạc; an toàn giao thông...

TAGS